HITNI SLUČAJEVI

Upute za dojavu

SAVJETI GRAĐANIMA

Postupanje u situacijama

ZANIMANJE

Kako postati vatrogasac?

NAŠE USLUGE

Prijevozi vode, vatrodojava

Prijevozi vode

Na temelju članka 49. stavka 4. točke 34. Statuta Grada Petrinje (Službeni vjesnik, broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18, 13/18 – ispr. 59/18, 07/20 i 12/21), a sukladno Članku 95. Zakona o vatrogastvu (NN, broj 125/19 i 114/22) gradonačelnica Grada Petrinje 21. veljače 2023. godine donijela je odluku o naplati troškova operativnih aktivnosti vatrogasne intervencije Javne vatrogasne postrojbe Petrinja.

Građani mogu naručiti prijevoze vode putem telefonskog broja 044/815 220, dok se poslovni korisnici za upite mogu obratiti na: vatrogasci@jvp-petrinja.hr 

VATRODOJAVA

Vatrodojavna centrala ENIGMA II smještena je u prostorijama JVP-a Petrinja na adresi Vatrogasna ulica 57, Petrinja

Spajanje je moguće izvršiti putem IP  komunikatora.

Podaci za povezivanje su IP adresa vatrodojavne centrale, port i korisnička oznaka koja se dodjeljuje korisniku nakon sklapanja Ugovora o korištenju usluge dojave požara u operativno vatrogasno dežurstvo.

Nakon sklapanja Ugovora pružatelj usluge i korisnik donose Standardni operativni postupak u slučaju zaprimanja alarma. SOP sadrži informacije o radnom vremenu korisnika, podatke, telefonske brojeve i e-mail adrese ovlaštenih osoba u objektu, kontakt osobe u slučaju aktivacije alarma, postupanje u slučaju zaprimanja alarma izvan radnog vremena, tlocrt objekta, ulazi u objekt, gdje je najveća požarna opasnost, djelatnost tvrtke, tip vatrodojavne centrale u objektu, broj i vrste javljača, zone ograničenog pristupa i ostalo.

Troškove povezivanje, odgovornost za tu povezanost te održavanje veze sa JVP Petrinja snosi pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara odnosno Korisnik.

Cijena mjesečnog troška Ugovora određuje se prema broju javljača, a isto se utvrđuje projektom izvedenog stanja stabilnog sustava zaštite od požara koju je Korisnik dužan dostaviti Pružatelju usluga te prema službenom cjeniku Usluga JVP Grada Petrinje.

U slučaju da se prilikom izlaska na intervenciju utvrdi da se radi o lažnoj dojavi, Korisnik je dužan uz mjesečni iznos propisanim Ugovorom uplatiti iznos stvarnog troška intervencije sukladno službenom cjeniku u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

ZAKONSKA OBVEZA

Zakona o vatrogastvu.

Članak 44.

(1) Pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara, a osnovala je vatrogasnu postrojbu sukladno ovom Zakonu, dužna je informacije sa sustava za dojavu požara prosljeđivati u tu vatrogasnu postrojbu.

(2) Pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara, a nema osnovanu vatrogasnu postrojbu sukladno ovom Zakonu ili nema osigurano 24 satno dežurstvo kod vatrodojavne centrale koja nadzire štićenu građevinu, sustav za dojavu požara povezuje s nadležnom javnom vatrogasnom postrojbom ili središnjom postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva čije područje odgovornosti uključuje tu pravnu osobu ili s vatrogasnim operativnom centrom vatrogasne zajednice županije ili Grada Zagreba koji uzbunjuje tu javnu vatrogasnu postrojbu ili središnju postrojbu dobrovoljnog vatrogasnog društva.

(3) Troškove povezivanja te održavanja veze s nadležnom javnom vatrogasnom postrojbom ili središnjem postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva snosi pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara.

(4) Korisnici sustava za dojavu požara dužni su obavijestiti vlasnika i/ili korisnika sustava za dojavu požara ako zaprime signal greške iz sustava za dojavu požara.

(5) Svaka lažna dojava na temelju koje je intervenirala vatrogasna postrojba iz stavka 2. ovoga članka naplaćuje se od pravne osobe koja koristi sustav za dojavu požara sukladno jedinstvenom cjeniku koji u obliku naputka donosi glavni vatrogasni zapovjednik.

0
naselja
0
km2 područje djelovanja
0
intervencija godišnje
0
Ostalih operativnih aktivnosti

Pratite nas na Youtube.

Hrvatska vatrogasna zajednica